Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Plecione historie, dostępny pod adresem internetowym www.plecionehistorie.pl, prowadzony jest przez Anetę Salwa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANSAL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9590358580
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 II. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANSAL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9590358580
 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.plecionehistorie.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III.Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Ćmińsk, ul. Prosta 9
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: plecione historie@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 660 011 324
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18

IV.Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Sklep Internetowy www.plecionehistorie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie. Powyższe zasady nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, przy czym Zamówienia złożone w soboty, w niedziele lub w święta rozpatrywane będą w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do wyboru formy płatności oraz formy dostarczenia Towarów.
 6. Do każdego sprzedanego towaru dołączana jest dokument sprzedaży, będący dowodem dokonania zakupu.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

V. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu odnotowania płatności na naszym koncie (w przypadku płatności przelewem lub płatności online) lub złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji za pobraniem). standardowy czas wysyłki wynosi do 5 dni roboczych ( w przypadku puf MAXI oraz ochraniaczy do łóżeczek BRAID- czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych), jednak w przypadku pilnych realizacji prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu w celu potwierdzenia i ustalenia indywidualnego terminu wysyłki.
 2. Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską DHL lub Paczkomaty InPost (w przypadku      przesyłek do 3 kg). Czas dostawy w pierwszej opcji to zazwyczaj do 2 dni roboczych. w przypadku drugiej opcji przesyłka znajdzie się w wybranym Paczkomacie w przeciągu kilku (zazwyczaj do 5) dni roboczych od momentu nadania paczki.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1.  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost, przesyłka kurierska DHL, przesyłka kurierska pobraniowa DHL, odbiór osobisty.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy, płatność przy odbiorze, płatności PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metod płatności znajdują się w zakładce Płatności i dostawa.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VI.Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, 
 11. Dostawa produktu na terenie Polski możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Paczkomatów InPost.
 12. Poza granice kraju nie realizujemy zamówień płatnych przy odbiorze lub za pobraniem. Wysyłka odbywa się przy pomocy Poczty Polskiej,
 13. Dostawa Produktu do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce "Koszt dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania Umową Sprzedaży.

VII.Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  2.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  2.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 

 3. Zgodnie z obowiązującym prawem, produkty niefabrykowane, zamówione na specjalne życzenie klienta nie podlegają zwrotowi. 
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Zwracany produkt należy odesłać na adres firmy: ANSAL Aneta Salwa, Ćmińsk, ul. Prosta 9, 26-085 Miedziana Góra.
 7. Koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.
 8. Sprzedawca w okresie 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przy czym zwraca mu koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do Klienta. 
 9. Zakupiony produkt można wymienić na inny model lub kolor jeśli w danym momencie będzie dostępny. Wymiany można dokonać do 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. W formularzu wymiany prosimy zaznaczyć jaki produkt Państwo odsyłają czyli jaki chcą Państwo wymienić, a następnie prosimy wypełnić pole na jaki produkt ma zostać dokonana wymiana. Produkt do wymiany prosimy odesłać na nasz adres: Ćmińsk, ul. Prosta 9, 26-085 Miedziana Góra. Prosimy starannie zapakować produkt wraz ze wszystkimi elementami do produktu czyli opakowanie, folia i metki. Koszt odesłania produktu do wymiany pokrywa kupujący (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem). Dodatkowo należy wpłacić 16 zł na nasze konto bankowe na poczet wymiany, czyli odesłania do Państwa nowego produktu.

VIII.Reklamacja i gwarancja 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedawca wysyła list przewozowy oraz kuriera po odbiór wadliwego towaru od klienta.
 5. Składając reklamację należy spakować reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym według instrukcji w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 6. Po otrzymaniu przesyłki sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą kwotę na numer konta kupującego podany w formularzu reklamacyjnym.

IX.Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości   zawarcia tejże umowy

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Kupującego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w Polityce Prywatności, która reguluje kompleksowo wszelkie uprawnienia Usługodawcy oraz Kupujących dotyczące danych osobowych przekazywanych w związku z zawarciem Umowy 

XI.Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to   jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie        danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl